Polityka Prywatności

Strona [petronasuraniaroadshow.com]

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) niniejszym informujemy o naszych aktualnych zasadach i praktykach mających zastosowanie do przetwarzania danych osobowych użytkowników („Dane Osobowe”) gromadzonych przez firmę PETRONAS Lubricants Italy S.p.A. (zwaną dalej „Petronas” lub „my”) poprzez stronę internetową [●] („Strona www”). [petronasuraniaroadshow.com]

Administrator danych i kontakt

Administratorem danych jest Petronas. Poniżej znajdują się odpowiednie dane kontaktowe:

PETRONAS Lubricants Italy S.p.A.
Via Santena, 1 – 10029 Villastellone (TO)
Numer identyfikacji podatkowej i numer VAT 05082750968

Inspektor ochrony danych („IOD”): Nemio Passalacqua
E-mail: privacy.eu@pli-petronas.com

Kategorie danych osobowych

Termin Dane Osobowe odnosi się do danych, które użytkownik przekazuje firmie Petronas za pośrednictwem Strony www. Takie Dane Osobowe obejmują:

Dane związane z przeglądaniem Strony www

Systemy informatyczne i procedury oprogramowania wykorzystywane do obsługi tej Strony www pozyskują dane osobowe w ramach swojego standardowego funkcjonowania. Transmisja takich danych jest nieodłączną cechą protokołów komunikacji internetowej.

Ta kategoria danych obejmuje adresy IP i/lub nazwy domen komputerów i urządzeń końcowych używanych przez dowolnego użytkownika, adresy URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) żądanych zasobów, czas takich żądań, stosowaną metodę przesłania danego żądania do serwera, wielkość przekazanego pliku, kod liczbowy odnoszący się do statusu odpowiedzi serwera (zadanie pomyślnie wykonane, błąd itp.) oraz inne parametry związane z systemem operacyjnym i środowiskiem komputerowym użytkowników.

Dane kontaktowe

Kiedy użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem Strony www, może zostać poproszony o podanie nam swoich danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz, według własnego uznania, innych informacji, które zdecyduje się nam udostępnić, o które możemy poprosić użytkownika.

Newsletter

Adres e-mail użytkownika może zostać przekazany firmie Petronas także jeśli zapisze się on do naszego newslettera.

Pliki cookie

Używamy plików cookie do zbierania danych osobowych o naszych użytkownikach. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania przez nas z plików cookie, należy zapoznać się z naszą Polityką Wykorzystywania Plików Cookie.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Cel przetwarzania danych:

Dane Osobowe użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w następujących celach:

Kategorie danych osobowych: Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych:
Dane związane z przeglądaniem Strony www Aby uzyskać dane statystyczne dotyczące korzystania z usług (najczęściej odwiedzane strony, odwiedzający z podziałem na godzinę/datę przeglądania, obszary geograficzne itp.) oraz w celu sprawdzenia funkcjonowania usług. Prawnie uzasadniony interes administratora danych w zakresie analizowania i doskonalenia działania jego usług oraz zapobiegania przestępstwom i oszustwom
Kontaktowanie się z Petronas za pośrednictwem Strony www Zapewnienie żądanej usługi (np. informacje i sugestie dotyczące produktów). Zgoda
Newsletter Kontakt z użytkownikiem w celu przekazania informacji o aktualnych lub nowych produktach, możliwościach handlowych i usługach lub wydarzeniach sponsorowanych przez Petronas, które mogą zainteresować użytkownika, a także w celu weryfikacji zadowolenia klientów oraz przeprowadzenia badań i ankiet rynkowych, a także w celu umożliwienia użytkownikom uczestniczenia w konkursach z nagrodami, wygrania nagród, wycieczek i/lub otrzymania prezentów. Zgoda

Przekazanie Danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jakakolwiek odmowa wyrażenia zgody nie będzie miała żadnego skutku poza naszą niemożnością świadczenia usług i/lub przekazania informacji wymienionych w niniejszym dokumencie.W każdej chwili masz prawo do wycofania swojej zgody.

Przechowywanie danych

Dane są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do dostarczania usług świadczonych przez Stronę www oraz do wypełnienia obowiązków prawnych, spełnienia wymogów regulacyjnych, rozwiązywania sporów, utrzymania bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom i nadużyciom.
W przypadku wyrażenia zgody na działania marketingowe, dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez dwa lata po ich zebraniu.
Dane osobowe zbierane za pomocą plików cookies będą przechowywane maksymalnie przez okres 2 miesięcy, po czym zostaną usunięte, chyba że ponownie wyrazisz na to zgodę wybierając odpowiednią opcję na stronie głównej.

Odbiorcy danych

Dane Osobowe użytkowników są przetwarzane przez pracowników Petronas oraz, jeżeli jest to niezbędne lub praktyczne dla realizacji celów wskazanych powyżej, Dane Osobowe użytkowników mogą być przetwarzane przez strony trzecie, które mogą być również specjalnie wyznaczone przez Petronas jako podmioty przetwarzające dane.

 

Dane Osobowe użytkowników mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:

  1. strony trzecie wyznaczone jako podmioty przetwarzające dane, takie jak dostawcy usług IT;
  2. podmioty i organy publiczne, wyłącznie w celu wypełnienia obowiązku prawnego i regulacyjnego.

W pewnych okolicznościach Twoje Dane osobowe mogą być przekazywane poza EOG pomiędzy spółkami należącymi do Grupy Petronas lub podmiotami zewnętrznymi przetwarzającymi dane. W takich przypadkach zapewniamy, że spółka Petronas zastosowała odpowiednie zabezpieczenia, w tym wiążące zasady korporacyjne lub standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję UE, w celu zagwarantowania osobom, których dane dotyczą, odpowiedniej ochrony danych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

W każdym momencie użytkownik ma prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy jego Dane Osobowe są przez nas przetwarzane, a jeśli tak jest, użytkownik ma prawo zażądać od nas dostępu do nich oraz ich sprostowania lub usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniu, jak również prawo do przeniesienia danych. W odniesieniu do prawa do przenoszenia danych masz prawo otrzymać swoje Dane Osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz zażądać przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane.

Jeżeli użytkownik zapisał się lub wyraził zgodę na otrzymywanie naszych informacji marketingowych, może on w każdej chwili bezpłatnie zrezygnować z otrzymywania tych informacji, żądając, aby jego Dane Osobowe zostały usunięte.

Jeśli użytkownik chce uzyskać dostęp do swoich Danych Osobowych lub je poprawić lub ma jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, prosimy o kontakt z nami pod adresem privacy.eu@pli-petronas.com.

Organ nadzorczy

W przypadku naruszenia obowiązującego prawa ochrony danych osobowych, użytkownik ma prawo do złożenia skargi do właściwego urzędu ochrony danych.